معرفی

مشخصات فردی

معصومه ارجمندی

نام - نام خانوادگی : معصومه   ارجمندی

سوابق تحصیلی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : زبان شناسی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : آموزش زبان و ادبیات انگلیسی- زبان شناسی

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

مرتبه علمی : استادیار

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

معصومه ارجمندی
معصومه ارجمندی

محل خدمت :
    دانشکده علوم انسانی
مرتبه علمی :
    استادیار
^